Iter

iter sogWie zijn we?

De jongerenwerking van I.T.E.R. bestaat uit een multidisciplinair team en is een samenwerking tussen CAW Brussel, CGG Ahasverus, vzw Zonnelied en Alba vzw. We zijn een centrum dat screening, vorming, begeleiding en behandeling biedt aan jongeren die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben gepleegd of hiervan beschuldigd worden.

Wie kan bij ons terecht?

Alle jongeren tot achttien jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben gepleegd of hiervan beschuldigd worden. Voor jongeren vanaf 18 jaar bestaat er een samenwerking tussen de jongerenwerking en het volwassenenteam van I.T.E.R.. Ook ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken kunnen in het kader van de begeleiding van de jongere bij ons terecht.

Aanmelding en intake?

De aanmelding gebeurt meestal telefonisch. Zodra de jongere is aangemeld wordt op de wekelijkse teamvergadering besproken of de jongere al dan niet in aanmerking komt voor een kennismakingsgesprek. Na een positieve teambeslissing wordt een eerste gesprek gepland met de jongere en diens ouder(s) of andere opvoedingsverantwoordelijke(n). Tijdens dit gesprek wordt de reden van aanmelding kort besproken en zal onze werking verder toegelicht worden.

Na dit eerste gesprek volgt er een evaluatieprocedure.

 

De evaluatieprocedure

Tijdens de evaluatieprocedure wordt zo veel mogelijk informatie verzameld. De bedoeling hiervan is om de jongere beter te leren kennen en op deze manier na te gaan hoe de jongere het best kan worden geholpen.

De evaluatieprocedure neemt gemiddeld 5 gesprekken in beslag en bestaat uit verschillende stappen, waaronder een gesprek met de kinder- en jeugdpsychiater voor jongere en ouders apart, en psychodiagnostisch onderzoek. Ook is het I.T.E.R.-jongerenteam steeds voorstander van samenwerking en/of overleg met andere betrokken hulpverleningsinstanties, mits toestemming van jongere en ouders.

Na de evaluatiefase wordt alle verkregen informatie besproken in team. Een gepast hulpaanbod wordt vervolgens met de jongere en diens ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken besproken tijdens het adviesgesprek. Wanneer er geen gepast aanbod mogelijk is binnen I.T.E.R., wordt er samen gezocht naar een andere oplossing.

 

De begeleiding

Omdat elke jongere anders is, is ook elke begeleiding/ leerproject of therapie anders. Er wordt gekeken naar de individuele noden en behoeften van de jongere en op basis daarvan wordt een hulpaanbod uitgewerkt. Zo kunnen zowel kortdurende als langdurige begeleidingen worden opgestart. Ook groepstherapie is mogelijk.

Het voornaamste doel van een therapie, leerproject of begeleiding is het voorkomen van nieuw seksueel grensoverschrijdend gedrag. Samen met de jongeren gaan we op zoek naar hoe ze zichzelf en hun gedrag beter kunnen begrijpen en hoe ze nieuwe feiten kunnen  voorkomen.

Omdat de I.T.E.R.-jongerenwerking werkt vanuit het Good Lives Model, wordt naast het voorkomen van herval ook gewerkt aan het bevorderen van groei. Er is  onder andere ook aandacht voor het leren van seksuele, relationele en sociale vaardigheden, het opnemen van verantwoordelijkheid, installeren van een hoopvol toekomstperspectief, ondersteunen van vaardigheden als  veerkracht, plezierbeleving, positief zelfbeeld,…  In een begeleiding/therapie werken we met andere woorden zowel rond risicofactoren als protectieve/beschermende factoren.

De afspraken vinden wekelijks plaats. Om de zes maanden wordt het verloop van de begeleiding en stand van zaken betreffende de behandeldoelen ge(her)evalueerd. De leerprojecten vinden eveneens wekelijks plaats maar de duur is vastgelegd door de jeugdrechter. Een leerproject bedraagt doorgaans 20 contacturen.

Ook voor ouders is begeleiding, afgestemd op hun vragen, mogelijk. Daarnaast voorziet de jongerenwerking op regelmatige basis een oudergroep, waar onder deskundige begeleiding ouders elkaar kunnen ontmoeten. De groep wil psycho-educatie, lotgenotencontact en erkenning bieden.

 

Praktische info

Het jongerenteam bestaat uit Ninke Duquet (teamverantwoordelijke/psychologe (lic.)/opleiding in de psychodrama), dr. Sanneke Wilson (kinder- en jeugdpsychiater/beleidspsychiater CGG Ahasverus), Maud Cochet (graduaat orthopedagogie), Sarah Daelemans (master in de psychologie/bachelor sociaal agogisch werk),  Astrid Clijsters (master in de criminologie / postgraduaat familiale bemiddeling) en Charlotte De Pourcq (master in de psychologie).

Onze werking is gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Dit wil zeggen dat de consultaties kosteloos worden aangeboden. Hiervoor is echter een kleefbriefje van de mutualiteit vereist.

Om goede hulpverlening te kunnen bieden is het belangrijk dat de jongere op regelmatige basis aanwezig is en dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. Indien men een afspraak niet kan nakomen, vragen wij om tijdig te verwittigen.

Telefoon: 02/512.62.43
Fax: 02/512.80.53
Website: www.iter-hulp.be
E-mail: jongerenwerking@iter-hulp.be