Alba vzw is actief in het brede werkveld van de jeugdhulp Vlaams-Brabant en Brussel.

Alba is werkgever van de diensten Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling (HCA) in de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Leuven. Daarnaast heeft Alba een dienst Ondersteunende Begeleiding (EMK) voor jongeren van Vlaams-Brabant, Brussel en Vlaanderen.

We organiseren diverse werkvormen voor kinderen, jongeren en hun context:

Herstelbemiddeling: Het bemiddelingsburo biedt dader-slachtoffer bemiddelingen en Hergo’s aan en staat in voor de vrijwilligerswerking bemiddeling.

Positief Project: biedt jongeren de kans om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor het jeugddelict waarbij ze betrokken waren.

Alternatieve maatregelen: Gambas organiseert gemeenschapsdiensten en leerprojecten.

Ondersteunende begeleiding : organiseert – samen met een ploeg vrijwilligers en freelancers- dagactiviteiten, time outs, kortdurende ervaringstrajecten (KET) en onthemingen.

Delictgerichte contextbegeleiding: Bascule biedt een traject aan voor jongeren die een delict hebben gepleegd. Er wordt een individueel traject en een intensief gezinstraject georganiseerd. Daarnaast worden de ouders ondersteund door een oudergroep.

WAT DOEN WE?

Alba werkt naar aanleiding van situaties waar jongeren of jongvolwassenen in een vertrouwensbreuk of conflict zijn terecht gekomen, met zichzelf, met hun omgeving of met de maatschappelijke norm. We hebben hierbij aandacht voor alle betrokkenen (jongeren, ouders, slachtoffers, steunfiguren en de bredere context).  Alba situeert zich op het kruispunt van jeugdhulp, justitie en onderwijs.

HOE DOEN WE DIT?

We treden in een creatieve dialoog, stappen onbevooroordeeld en op een authentieke manier naar de ander, met respect voor ieders eigenheid en verhaal. We spelen flexibel in op vragen met maximale inspraak en participatie van alle betrokkenen.  We willen een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening realiseren met permanente aandacht voor evaluatie, bijsturing, methodiekverfijning en vernieuwing.

WAAROM?

Alba streeft naar een solidaire en meer humane samenleving waarin uitsluiting voorkomen wordt. We geloven in het herstelgedachtegoed en in de eigen kracht van mensen. Vanuit dit geloof willen we mensen kansen geven, hen stimuleren om hun verantwoordelijkheid op te nemen en mee zoeken naar het bewaren, herstellen en/of opbouwen van positieve banden.

Alba heeft verschillende erkenningen bij het Agentschap Jongerenwelzijn:

 • Modulair kader:
  • 13 modules ondersteunende begeleiding, werkingsgebied Vlaams-Brabant en Brussel, we moeten jaarlijks 1.560 begeleidingsdagen realiseren voor 156 jongeren.
   – Van de 13 modules is er één exclusief voorbehouden voor het samenwerkingsverband “Jeugdhulp Hageland”.
   – Een andere module houden we exclusief open voor de aanbieders van positieve heroriëntering in Vlaams-Brabant en Brussel.
  • 4 modules “delict gerichte contextbegeleiding”. Dit zijn kortdurende, krachtgerichte contextbegeleidingen die plaats vinden naar aanleiding van een delict gepleegd door één van de minderjarige kinderen van een gezin
  • Daarnaast verwierven we een tijdelijke erkenning om in het kader van “Kortverblijf” in een gemeenschapsinstelling extra begeleidingen aan te bieden. Het agentschap opgroeien financiert ons daarvoor op basis van het aantal begeleidingen die effectief plaatsvinden.
 • Herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA)
  Alba is erkend om herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg, gemeenschapsdiensten, leerprojecten en positieve projecten voor minderjarigen te organiseren voor de gerechtelijke arrondissementen Leuven en Brussel.

Sinds 1 januari 2009 vormen Bas! en Oikoten samen de nieuwe organisatie Alba.

Bas! werd in 1995 opgericht door enkele Brusselse jeugdadvocaten, criminologen, jeugd- en welzijnswerkers en de sociale dienst van de Jeugdrechtbank, vanuit een sterk geloof in het constructief omgaan met jeugddelinquentie door jonge daders een stem te geven. Rechtswaarborgen en proportionaliteit gaan samen met het appèl op de eigen verantwoordelijkheid voor de gepleegde feiten en voor het herstel ervan.

De organisatie start met twee begeleiders, die meteen afspraken maken met de Jeugdrechtbank en de Sociale Dienst van de JRB, met het Parket en met de advocatuur. Ze bouwen een netwerk uit met vzw’s en openbare diensten om de organisatie van gemeenschapsdiensten mogelijk te maken.

In 1996 verandert de oorspronkelijke naam van de vzw “Begeleidingsdienst prestaties van opvoedkundige of filantropische aard van het gerechtelijk arrondissement Brussel” in Bas! (Begeleidingsdienst voor Alternatieve Sancties). Het uniforme pad van de gemeenschapsdiensten wordt verruimd met een leerproject ‘omgaan met drugs’. Ook de jaren daarna wordt geëxperimenteerd met nieuwe leerprojecten, afgestemd op de aard en de ernst van de feiten en op de jongere, zijn achtergrond en zijn omgeving. Tegelijk komt ook het slachtoffer meer en meer in beeld. Leerprojecten veranderen van naam en inhoud. Projecten ‘omgaan met agressie’ en ‘sociale vaardigheden’ worden projecten op maat en ‘Rots en Water’. ‘Magda’ is het moeder-project van ‘Basta’ en ‘Slachtoffer in Beeld’.

Samen met de uitbreiding van het aanbod verruimt de werking naar het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Parallel aan deze leerprojecten en gemeenschapsdiensten start Bas! in 1996 met de organisatie van dader-slachtofferbemiddeling en wordt meegestapt in het aanbod van het Vereffeningsfonds. Later pioneert Bas! mee rond het herstelgericht groepsoverleg.

Door de uitbreiding van het aanbod ontstaat de behoefte om meer structuur te geven aan de organisatie. De herstelbemiddelaars verenigen zich in het Bemiddelingsburo en Gambas wordt de naam voor de begeleiding van gemeenschapsdiensten en leerprojecten. Bas! staat dan voor de vereniging van beiden en voor het scheppen van ruimte waarbinnen jongeren en andere betrokkenen verantwoordelijkheid kunnen opnemen en samen zoeken naar herstel. “Geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid en geen echte verantwoordelijkheid zonder vrijheid”, wordt de baseline van de organisatie.

Ook de overheid maakt keuzes. De Wet op de Jeugdbescherming wordt in 2006 aangepast aan de praktijk, wat leidt tot een structurele erkenning van een nieuwe sector: de diensten voor herstelrechtelijke of constructieve afhandeling. Naast een vastgelegd aanbod van gemeenschapsdiensten, leerprojecten, herstelbemiddeling en herstelgericht groepsoverleg, koppelt de overheid ook het project ouderstages aan deze HCA-diensten. Deze nieuwe sector is meteen de aanleiding voor de fusie tussen Oikoten en Bas!. Net voor het zover is, start Bas! in 2008 met een nieuw project ‘Actief!’ dat Brusselse jongeren wil ondersteunen in het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding.

In 1982 organiseert Oikoten voor twee minderjarigen en een begeleider een eerste voettocht vanuit Vézelay in Frankrijk naar het Spaanse Santiago de Compostela. De initiatiefnemers waren geïnspireerd door een kennismaking met de “Karavanen van de laatste kans” van de Amerikaanse organisatie “Vision Quest”.

Voor deze twee jongeren betekent deze eerste Oikoten-tocht een ultieme kans. De Mechelse Jeugdrechter Jan Peeters is bereid om – als ze de tocht tot een goed einde brachten – deze jongeren vrij te laten uit de gesloten gemeenschapsinstelling en het dossier bij de Jeugdrechtbank te sluiten. Ze krijgen de kans om hun toekomst in eigen handen te nemen.

De onderneming wordt een succes. Tegen de verwachting van velen in bereiken de stappers na een voettocht van 2500 km hun einddoel, en beide jongeren weten zich achteraf een plaats te verwerven in de samenleving.

In 1987 gaat Oikoten met de overheid een conventie aan. Tegenover een uitbreiding van het personeel en de werkingstoelagen komt een uitgebreid takenpakket te staan. Het is de bedoeling dat Oikoten het idee achter de tochten gestalte zou geven in allerlei nieuwe projecten.

De tochtformule wordt opengesteld voor meisjes. Daarnaast start Oikoten met individuele werkprojecten op boerderijen in de Franse Pyreneeën. Sinds 1994 heeft Oikoten ter plekke vaste medewerkers die gastgezinnen rekruteren en begeleiden.

In 1987 start een Project Herstelbemiddeling waarbij, in nauwe samenspraak met Jeugdrechters en Parketmagistraten, bemiddeld wordt tussen minderjarige “daders” en hun slachtoffers, wat een verder ingrijpen positief kan beïnvloeden. Ondertussen heeft dit aanbod een vaste plaats verworven in Vlaanderen, zowel voor minder- als voor meerderjarigen.

In 1997 richt Oikoten een boerderij in het Waals-Brabantse Biez-Sart in als kampplaats voor groepen.

In 1999 start Oikoten met de organisatie van crisisonthemingen: korte tochten van één week, als een vorm van time-out voor jongeren uit voorzieningen die in een ernstig conflict met hun begeleiding terecht komen. De time-outdienst TOOL biedt naast deze staptime-outs ook verblijfstime-outs aan en uitwisselingstime-outs tussen voorzieningen.

In 2005 start Oikoten met een experiment om vrijwilligers in te schakelen in herstelbemiddeling. Hiermee wil Oikoten de samenleving nauwer betrekken bij de bemiddelingsgedachte en -praktijk en zo het maatschappelijk draagvlak vergroten.

In 2006 volgt een aanbod “Hergo op school” in het kader van de korte schooltime-outs die door Cidar worden aangeboden.

In 2007 zorgt de nieuwe Jeugdwet voor een spectaculaire uitbreiding van het team herstelbemiddeling. Bovendien start Oikoten, samen met de vzw Bas!, de dienst Boog op, die in Vlaams-Brabant en Brussel ouderstages organiseert.

Naar aanleiding van de nieuwe Jeugdwet en de oprichting van de HCA-diensten fusioneert Oikoten in 2009 met de vzw Bas.

Op zoek naar meer info over onze werking?

Je kan hier onze jaarverslagen nalezen, artikels en andere publicaties bekijken, onze eigen folders,…

Alba is dankbaar voor de ontvangen steun van United Fund for Belgium

Powered by